COVID 19

WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS

8 WYŚCIGU GÓRSKIEGO MAGURA MAŁASTOWSKA

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19, udział
w zawodach sportowych – 8 Wyścig Górski Magura Małastowska (zwanych dalej “Zawody”) będzie realizowany z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych.

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zalecenia i wymagania bezpieczeństwa związane z udziałem w Zawodach, służące ograniczeniu ryzyka zakażenia podczas udziału w Zawodach w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie Polski.

Wytyczne oraz aktualne zasady sanitarne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym Rzeczypospolitej Polskiej w następującym linku https://www.gov.pl/web/koronawirus

UCZESTNICY

Jako osobę biorącą udział w Zawodach, uważa się: Zawodników, Członków Załóg, osoby towarzyszące zawodników/załóg (np. mechanicy),  przedstawicieli akredytowanych mediów oraz sędziów i personel organizatora.

ZAGROŻENIA

– ryzyko kontaktu z osobą zakażoną COVID-19;

– ryzyko zakażenia COVID-19.

CELE

– zminimalizowanie ryzyka przenoszenia i zakażenia COVID-19 podczas udziału w Zawodach

DZIAŁANIA

-ograniczenie kontaktu międzyludzkiego (m.in. Odbiór Administracyjny On-line)

– ograniczenie grupowania się ludzi (m.in. konferencja prasowa w formie indywidualnych wywiadów na świeżym powietrzu);

– stosowanie obowiązku zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) oraz zasłaniania ust i nosa;

– regularne stosowanie środków do dezynfekcji;

– kontrola temperatury ciała.

ŚRODKI

– zapewnienie środków ochrony osobistej (PPE) dla osób oficjalnych, sędziów
i personelu organizatora (maseczki, rękawiczki);

– zapewnieni środków do dezynfekcji w obiektach i miejscach użytkowanych prze organizatora (min. Biuro Zawodów, Biuro Prasowe, Badanie Kontrolne, Punkty Sędziowskie)

– zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla Uczestników, pozwalającej zachować wymagany dystans społeczny oraz przeciwdziałającej grupowaniu się ludzi (m.in. odległości w Parku Serwisowym, Ceremonia Mety i Siedziba Organizatora).

ZASADY UDZIAŁU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zawody odbywają się bez udziału publiczności, w związku z czym Organizator nie będzie przygotowywał stref dla kibiców.

Każdy Uczestnik przed wzięciem udziału w Zawodach musi poinformować Organizatora o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Zawodach.

W tym celu każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. stanu zdrowia na druku udostępnionym przez organizatora oraz jeżeli zajdzie taka konieczność, także poddaniu się bezdotykowemu badaniu temperatury ciała, które przeprowadzone będzie przez personel organizatora. Wynik badania zostanie odnotowany w stosownym protokole.

W przypadku uzyskania temperatury pow. 38° C albo odmowy poddania się w/w bezdotykowemu badaniu temperatury ciała, osoba ta nie zostanie dopuszczona do dalszego udziału w Zawodach, a wniesione opłaty nie zostaną zwrócone.

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych wytycznych i procedur:

  • każdy Uczestnik musi się zapoznać z treścią niniejszego dokumentu;
  • każda Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu, Regulaminu Zawodów, Regulaminów obiektów i terenów na którym odbywają się Zawody i powszechnie obowiązującego prawa;
  • każda Uczestnik zobowiązuje się poddać poleceniom i wytycznym personelu Organizatora oraz personelu obiektów i terenów, na których odbywają się Zawody;
  • na terenie Zawodów mogą przebywać wyłącznie dopuszczeni Uczestnicy;
  • zaleca się ograniczenie personelu zawodników do niezbędnego minimum;
  • Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i przestrzegania obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego, w szczególności zachowania dystansu społecznego i gromadzenia się w max. 5-osobowych grupach;
  • zabrania się Uczestnikom niepotrzebnego grupowania się oraz przemieszczania się pomiędzy zespołami, zawodnikami i wyznaczonymiprzestrzeniami;
  • każdy Uczestnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej (oprócz środków zapewnionych przez organizatora) i zachowywać wymagany dystans społeczny. Obowiązkowe jest stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos, przez cały czasu udziału w Zawodach (obowiązek ten nie dotyczy zawodników w trakcie rywalizacji sportowej na trasie odcinków specjalnych). Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych;
  • każdy Uczestnik musi posiadać własne środki dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością;
  • każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym oraz powtarzania tej czynności zgodnie z wytycznymi personelu Organizatora i personelu obiektów oraz terenów, na których odbywają się Zawody.

Za prawidłowe przeszkolenie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących podczas Zawodów odpowiada Uczestnik.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym podpisem oświadczam, że:

– zapoznałem/zapoznałam się i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich postanowień dokumentu “WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS 8 WYŚCIGU GÓRSKIEGO MAGURA MAŁASTOWSKA”

– znane jest mi potencjalne ryzyko związane z udziałem w sporcie samochodowym
i akceptuję, że ryzyko to może prowadzić do utraty zdrowia i/lub życia;

– w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego;

– uczestniczę w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność;

– jestem fizycznie i psychicznie zdolny/zdolna do wzięcia udziału w Zawodach;

– nie jestem objęty/objęta obowiązkową kwarantanną lub izolacją;

– obecnie nie mam żadnych objawów COVID-19 i nie miałem/miałam kontaktu z nikim wykazującym jego objawy w ciągu ostatnich 14 dni;

– jeżeli w trakcie trwania Zawodów zacznę wykazywać objawy COVID-19, niezwłocznie wycofam się w bezpieczny sposób z dalszego udziału w Zawodach i powiadomię o tym fakcie personel Organizatora, wskazując osoby, z którymi miałem/miałam kontakt podczas Zawodów;

– zrzekam się, w najszerszym dozwolonym zakresie, praw do wszelkich roszczeń za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub krzywdy, które mogą się zdarzyć podczas Zawodów mi samemu/samej, jak i moim osobom towarzyszącym. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, członków personelu Organizatora, właścicieli i personelu obiektów oraz terenów na, których odbywają się Zawody oraz innych zgłoszonych Uczestników,.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Biecki (Administratora Danych Osobowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 

IMIĘ:          …………………………………………….

NAZWISKO: …………………………………………….

ZAWODNIK / CZŁONEK ZESPOŁU / MEDIA / OSOBA OFICJALNA / SĘDZIA / PERSONEL ORGANIZATORA*

* zaznacz prawidłowe

NR STARTOWY*:

*dotyczy ZAWODNIKA/CZŁONKA ZESPOŁU

NR TELEFONU:…………………………………………

Data i miejsce                                                                        Podpis (Czytelny)

……………………………                                                                      ……………………………

 

OŚWIADCZENIE – pdf

OŚWIADCZENIE – Word

OŚWIADCZENIE COVID-19 8WGMM – pdf

OŚWIADCZENIE COVID-19 8WGMM – Word