• Archiwum kategorii 2019
 • Super OeS Sękowa

  Super OeS Sękowa – 7 runda Mistrzostw Galicji 2018

  Zarząd Automobilklub Bieckiego informuje że KJS Super OeS Sękowa jako

  7 runda Mistrzostw Galicji 2018, odbędzie się w dniu  3 marca 2019 roku.

  WYNIKI GENERALNE

  WYNIKI W KLASACH

  GALERIA

  Super OeS odbędzie się na terenie Gminy Sękowa, na nowym, dotychczas nie rozgrywanym odcinku drogowym o długości około 2 km.

  Próba będzie pokonywana przez załogi trzykrotnie z pomiarem czasu, wliczonym do końcowej klasyfikacji.

  Biuro oraz baza Super OeS-u będzie się znajdować w  Pałacu Długoszów w Siarach.

  Po zakończeniu Super OeS-u odbędzie się podsumowanie roku 2018 oraz ogłoszenie wyników, wręczenie tytułów Mistrzostw Galicji 2018.

  Program zawodów:

  • Otwarcie listy zgłoszeń                    10.02.2019          godz. 0:00
  • Zamknięcie listy zgłoszeń                28.02.2019          godz. 24:00
  • Publikacja listy zgłoszeń                  01.03.2019
  • Start                                             03.03.2019          godz. 12:00
  • Meta                                             03.03.2019          godz. 15:40
  • Zakończenie                                  03.03.2019  około godz. 18:00

  Procedura zgłoszeń

  Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS Super OeS Sękowa musi wypełnione zgłoszenie, przesłać do dnia 28.02.2019 do godz. 24:00 na adres: biuro@autobiecz.pl

  • Zgłoszenie wysyłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.
  • Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres: biuro@autobiecz.pl
  • ubezpieczenia OC i NNW
  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy
  • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie

  Wpisowe wynosi:

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w AMK Biecz: 100 zł

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM: 130 zł

  Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM: 150 zł

  Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

  Dane do przelewu:
  Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3
  Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
  TYTUŁEM : Wpisowe Świąteczny Super OeS– Imię i Nazwisko kierowcy.

   

  LISTA ZGŁOSZEŃ

  Regulamin ramowy Mistrzostw Galicji 2018
  Regulamin uzupełniający
  Zgłoszenie
  Zgoda właściciela pojazdu
  Karta BK

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zawodach!!!.


 • Okręgowe podsumowanie sezonu

  W dniu 23.02.2019 roku w Rudnej Małej odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu  Sportowo-Turystycznego oraz działań na rzecz BRD 2018  w Okręgu Rzeszowskim. Podczas imprezy Automobilklub Biecki w imieniu Prezesa reprezentowała koleżanka Jolanta Sitek.

   Na podsumowaniu obecni byli zaproszeni Zawodnicy Gabriel Kubit oraz Zbigniew Kotarba, którzy odebrali z rąk Prezesa Zdzisława Grzyba dyplomy i pamiątkowe książki za osiągnięcia sportowe w sezonie 2018.  Podczas podsumowania kolega Gabriel Kubit został odznaczony przez Prezesa Zdzisława Grzyba Brązową Honorową Odznaką PZM.

  Za nieobecnych Zawodników Mariusza Polaka oraz Tadeusza Gargasa dyplomy i książki odebrała koleżanka Jolanta Sitek. Powyższe podziękowania zostaną przekazane kolegom na podsumowaniu Mistrzostw GALICJI w dniu 3 marca 2019 roku .


 • Turniej BRD

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego
  serdecznie zaprasza wszystkie szkoły miasta i gminy Biecz do udziału w
  XIII GMINNYM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

  Turniej przeprowadzony zostanie 22 marca 2019 roku (w piątek) na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, który jest gospodarzem Turnieju.
  Współorganizatorami Turnieju, jak co roku, są Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.
  Wszelkie dane dot. organizacji Turnieju i zgłaszania drużyn są zawarte w poniższej dokumentacji (do pobrania):
  REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU BRD
  KARTA ZGŁOSZENIOWA
  ZGODA
  Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa regulamin turnieju BRD (szkoły podstawowej) zamieszczony na stronie PZM – www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

  PROGRAM GMINNEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIBUSZA – 22 MARCA 2019 r.

  8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników
  9.15 – odprawa zawodników
  9.30 – test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
  10.30 – 12.30 – rowerowy tor sprawnościowy, równolegle odbywa się konkurencja – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  11.30 – ogłoszenie wyników z testów
  12.30 – ogłoszenie wyników toru przeszkód
  13.00 – ogłoszenie wyników końcowych – rozdanie pucharów, dyplomów, nagród

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.


 • Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  W dniu 2 lutego 2019 roku w Sali OSP w Bieczu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Automobilklubu Bieckiego. W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, jak również zaproszeni goście, między innymi Prezes ZO PZM w Rzeszowie Pan Zdzisław Grzyb.

  Zasłużony dla PZM
  Krzysztof Mikruta
  fot. Michał Wójcikiewicz

  Podczas zebrania Marek Sitek Prezes ustępującego zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Klubu, jak również sprawozdanie finansowe za okres kadencji tj. lata 2015-2018.

  Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej koleżanka  Angelika Mróz odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli  działalności Klubu.

  Po podsumowaniu działalności Klubu Prezes Zdzisław Grzyb wręczył odznakę Zasłużony  dla Polskiego Związku Motorowego koledze Krzysztofowi Mikrucie. Sekretarz Klubu Mariola Mrozek oraz Skarbnik Jolanta Sitek  wręczyły podziękowania dla najbardziej aktywnych Członków Klubu za ich wkład pracy podczas organizacji imprez.

  Na zebraniu został wybrany nowy zarząd, komisja rewizyjna oraz sąd koleżeński:

  Członek Zarządu i Delegat
  Mateusz Kacprzak
  fot. Michał Wójcikiewicz

  Skład zarządu:

  1. Marek Sitek – prezes
  2. Adam Szczepański – wiceprezes ds. organizacyjnych
  3. Marcin Wojciechowski – wiceprezes ds. sportowych
  4. Janusz Mrozek – wiceprezes ds. BRD
  5. Jolanta Sitek – skarbnik
  6. Mariola Mrozek – sekretarz
  7. Łukasz Skórski – zastępca sekretarza
  8. Daniel Wójcikiewicz – członek sędziów
  9. Mateusz Kacprzak – członek ds. organizacyjno sportowych
  10. Łukasz Maczuga – członek ds. kontaktu z zawodnikami
  11. Bartłomiej Zieliński – członek ds. BRD

  Komisja Rewizyjna:

  1. Angelika Mróz – przewodnicząca
  2. Grzegorz Ryndak – sekretarz
  3. Krzysztof Mikruta – członek

  Sąd Koleżeński:

  1. Piotr Ryndak – przewodniczący
  2. Adam Lesiak – sekretarz
  3. Marian Sendecki – członek

  Delegatami na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie zostali wybrani:

  1. Mateusz Kacprzak
  2. Mariola Mazur
  3. Mariola Mrozek
  4. Jolanta Sitek
  5. Krzysztof Sitek
  6. Marek Sitek

   GALERIA

 • Informacja Zarządu

  Zarząd  Automobilklubu Bieckiego informuje że:

  1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Automobilklubu Bieckiego odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 r. w Bieczu w Sali Remizy OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego o godzinie 1600.
  2. Zgodnie z §20, pkt. 1 ppkt 1) i 2) Statutu Automobilklubu Bieckiego, jeżeli frekwencja w pierwszym terminie będzie mniejsza niż połowa liczby członków Klubu, to zebranie odbędzie się w drugim terminie, który wyznaczony jest w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

  Porządek Zebrania

  1) Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3) Zatwierdzenie porządku obrad.
  4) Wybór Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wyborczej,
  c) Uchwał i Wniosków.
  5) Przedstawienie sprawozdań z okresu kadencji:
  a) Zarządu z działalności Klubu,
  b) finansowego o wpływach i wydatkach,
  c) Komisji Rewizyjnej.
  6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7) Priorytety i kierunki działań podejmowanych przez Automobilklub Biecki w następnych latach.
  8) Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
  9) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  10) Zatwierdzenie zmian w Statucie Automobilklubu Bieckiego.
  11) Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej, zgłaszanie kandydatur.
  12) Wybory:
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej,
  c) Sądu Koleżeńskiego.
  13) Wybory Delegatów Klubu na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie.
  14) Wręczenie odznaczeń i podziękowań.
  15) Wystąpienia zaproszonych gości.
  16) Wolne wnioski i propozycje uchwał.
  17) Ogłoszenie wyników wyborów.
  18) Przyjęcie uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  19) Zamknięcie zebrania.

  Zgodnie §18. pkt 1. porządek obrad może być uzupełniony nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania.

  Zgodnie ze Statutem Automobilklubu Bieckiego uprawnionymi do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym są:

  1. Członkowie, którzy opłacili składki członkowskie, gdyż zgodnie z §13. pkt 1. ppkt 5) Statutu obowiązkiem członka Automobilklubu Bieckiego jest regularne opłacanie składek członkowskich.
  2. Członkowie, którzy zgodnie z §11. pkt 3. posiadają aktualną legitymację członkowską wydaną przez Polski Związek Motorowy w Warszawie.

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego

  Uchwała dotyczącą zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Automobilklubu Bieckiego


 • Nawet do 70% zniżki

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego informuję że Polski Związek Motorowy podjął współpracę z firmą Compensa która wprowadziła specjalne składki OC
  dla samochodów i motocykli użytkowanych ponad 25 lat (zgodnie z datą pierwszej rejestracji).

  W zależności od modelu i wieku auta, właściciele takich pojazdów mogą uzyskać nawet do 70% zniżki, dzięki czemu stawki za OC są często zbliżone do poprzedniej oferty PZU.
  Dodatkowo na podstawie uzyskanego przez PZM porozumienia, specjalnie dla Członków PZM, Compensa przygotowała dedykowaną promocję – jeszcze DODATKOWE 15% ZNIŻKI!!.

  Zniżka ta obowiązuje wyłącznie z aktualną kartą członkowską PZM!!

  ZASADY UDZIELANIA ZNIŻKI SĄ PROSTE:
  – zniżka obejmuje youngtimery i oldtimery
  – dotyczy pojazdów osobowych i motocykli powyżej 25 roku eksploatacji (zgodnie z datą pierwszej rejestracji)
  – nie ma znaczenia, czy pojazd posiada „żółte” czy „białe” tablice rejestracyjne
  – w celu zawarcia polisy należy posiadać aktywną kartę członkowską PZM
  – zniżka dla członków PZM ma zastosowanie bez względu na wiek właściciela pojazdu
  – promocja wchodzi w życie 7 stycznia 2019

  Promocja będzie dostępna w oddziałach, filiach oraz na infolinii Compensy.
  Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia nie musicie się w ogóle ruszać z domu!!
  Wystarczy skontaktować się z dowolną placówką Compensy, przekazać niezbędne dane,
  a polisa ubezpieczeniowa zostanie przesłana na Wasz adres mailowy!!
  Adresy placówek oraz telefony znajdziecie na stronie https://www.compensa.pl/kontakt/.

  Możecie również zostawić swoje dane teleadresowe, a konsultanci Compensa do Was oddzwonią.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty można uzyskać pod numerem tel. 533 384 400, lub pod adresem e-mail klub@autobiecz.pl

   

                                     Zarząd Automobilklubu Bieckiego.