ZARZĄD

ZARZĄDZarząd Automobilklubu Bieckiego jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu. Jego zadaniem jest kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

 

Prezes – Marek Sitek

Kierowanie pracami Zarządu.
Reprezentowanie Klubu w kontaktach zewnętrznych.
Ustalanie zasad (polityki) rachunkowości.
Nadzór nad sprawami finansowymi Klubu.
Zapewnienie wykonania uchwał organów Klubu.
Składanie w imieniu Zarządu sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
Składanie Zarządowi okresowych sprawozdań z działalności.
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

email: marekbiecz@poczta.fm
tel: 603 090 122 lub 533 384 400

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych – Adam Szczepański

Reprezentowanie Klubu na imprezach organizowanych przez Klub.
Opracowywanie projektu kalendarza imprez klubowych.
Nadzorowanie przydziału wyróżnień i odznaczeń klubowych.
Nadzorowanie szkoleń prowadzonych przez Klub.
Reprezentowanie Klubu w mediach.
Pozyskiwanie nowych członków Klubu.
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

email: impaller@o2.pl

 

Wiceprezes ds. Sportowych –  Marcin Wojciechowski

Reprezentowanie Klubu i zawodników podczas imprez sportowych.
Koordynacja i organizacja sportowych zawodów samochodowych.
Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji i regulaminów imprez klubowych.
Współpraca z Okręgową Komisję Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Rzeszowie.
Opiniowanie i referowanie spraw sportowych.
Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju sportu samochodowego.
Inicjowanie nowych tras i konkurencji sportowych,
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

e-mail: bolekm@poczta.fm
tel: 667 481 572

 

Wiceprezes ds. BRD – Janusz Mrozek

Reprezentowanie Klubu podczas szkoleń i zawodów BRD.
Organizacja i współorganizacja Turnieju BRD w szkołach podstawowych.
Współorganizowanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.
Opracowanie i realizacja zadań z zakresu ratownictwa drogowego.
Koordynacja rozwoju sekcji ratowników drogowych.
Współpraca szkoleniowa z innymi stowarzyszeniami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, policją i strażą pożarną.
Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na działalność statutową.

email: rambo.janusz@op.pl
tel: 696 133 363  

Skarbnik – Jolanta Sitek

Prowadzenie rachunkowości.
Obsługa konta bankowego.
Składanie w imieniu Zarządu sprawozdań finansowych Walnemu Zebraniu Członków.
Składanie Zarządowi okresowych sprawozdań finansowych,
Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na działalność statutową.

email: jola_biecz@op.pl 
tel: 603 128 160

 

 

Sekretarz – Mariola Mrozek

Prowadzenie biura Zarządu.
Rejestracja pism przychodzących.
Protokołowanie posiedzeń Zarządu i przygotowywanie uchwał.
Pozyskiwanie środków finansowych i środków finansowych na działalność statutową.
Odpowiedzialna za prowadzenie kroniki klubowej.

email: mariolazofia@op.pl

 

 

Zastępca Sekretarza – Angelika Mróz

Prowadzenie biura Zarządu
Rejestracja pism przychodzących.
Protokołowanie posiedzeń zarządu i przygotowywanie uchwał.
Pozyskiwanie środków finansowych i środków finansowych na działalność statutową.

email: angemgorlice@gmail.com 

 

 

 

 

Członek ds. sędziów i zawodników – Daniel Wójcikiewicz

Nadzorowanie spraw członkowskich i wpłat składek oraz wydawanie kart członkowskich.
Nadzorowanie spraw licencji sędziowskich i zawodniczych.
Organizowanie szkoleń dla sędziów sportowych.
Delegowanie sędziów na rajdy, wyścigi i zawody sportowe.
Kontakty z ZO PZM w Rzeszowie w sprawach sędziowskich i zawodniczych.
Odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej.

email: aluminium@autobiecz.pl 
tel: 607 981 289

 

 

 

Członek ds. BRD – Łukasz Skórski

Organizowanie szkoleń i kursów na ratowników drogowych i imprez BRD.
Nadzorowanie spraw legitymacji i ewidencji ratowników drogowych.
Odpowiedzialny za sprzęt sekcji ratowników drogowych.
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

email: pasubio1@op.pl 

 

Członek ds. organizacyjno-sportowych – Bartłomiej Zieliński

Współpraca przy organizacji sportowych zawodów samochodowych.
Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji i regulaminów imprez klubowych.
Opiniowanie i referowanie spraw sportowych przed Zarządem.
Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju sportu samochodowego.
Inicjowanie nowych konkurencji sportowych.
Organizowanie szkoleń i spotkań dla zawodników.
Pozyskiwanie sponsorów

email: zielbart@gmail.com 

 

Członek ds. organizacyjno-sportowych – Łukasz Maczuga

Współpraca przy organizacji sportowych zawodów samochodowych.
Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji i regulaminów imprez klubowych.
Opiniowanie i referowanie spraw sportowych przed Zarządem.
Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju sportu samochodowego.
Inicjowanie nowych konkurencji sportowych.
Organizowanie szkoleń i spotkań dla zawodników.
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

email: luk_las@interia.eu 

 

 Komentarze są zamknięte.