STATUT

STATUT
STOWARZYSZENIA

„AUTOMOBILKLUB BIECKI”

uchwalony w dniu 12.02.2011 r.

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia.

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Automobilklub Biecki” i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”.

§ 2.

1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Biecz, powiatu gorlickiego i województwa małopolskiego.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Biecz.
3. Członkowie Klubu mogą brać udział w imprezach organizowanych w kraju i za granicą.
4. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.

1. Klub jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony posiadającym osobowość prawną.
2. Klub działa na podstawie przepisów Ustawy prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

1. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadach dobrowolności osoby fizyczne i prawne.
2. Klub jest organizacją „non – profit”, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

1. Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, może także należeć do innych federacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.
2. Decyzje o przynależności do federacji podejmuje Zarząd Klubu.

§ 6.

1. Klub posiada prawo używania znaku, barw i odznak organizacyjnych oraz pieczęci – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Rozdział II
Cele działania Klubu i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem działalności Klubu jest:
1) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i kwalifikacje zmotoryzowanych oraz podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
3) propagowanie i organizowanie sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem sportów motorowych;
4) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki;
5) działanie na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz wychowania komunikacyjnego i sportów motorowych;
7) działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
8) popularyzacja ratownictwa drogowego z uwzględnieniem szkoleń z tego zakresu;
9) pomoc ofiarom wypadków drogowych;
10) integrowanie środowiska automobilistów;
11) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

§ 8.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
2) organizowanie szkoleń i innych działań w zakresie doskonalenia techniki jazdy i podnoszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) popularyzację przepisów ruchu drogowego i współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, policją oraz innymi organizacjami społecznymi w celu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) prowadzenie akcji i aktywne uczestnictwo w akcjach na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi mających na celu wyeliminowanie
z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców;
5) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
6) organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych oraz zlotów, rajdów i innych imprez turystyki samochodowej;
7) uczestnictwo i rywalizację w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje;
8) realizowanie zadań wynikających z członkostwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
9) wykonywanie zadań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez Klub – w ramach otrzymanych na ten cel środków;
10) udzielanie pomocy finansowej ofiarom wypadków drogowych i wyścigów samochodowych z funduszy utworzonych z wpłat zasądzonych nawiązek od skazanych w postępowaniu karnym oraz z przekazywanych na ten cel darowizn;
11) udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej działaczom oraz zawodnikom i członkom Klubu, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami podjętymi na zebraniu członków Zarządu, oddzielnie w każdym przypadku;
12) aktywną współpracę z władzami samorządowymi i administracją rządową, stowarzyszeniami, instytucjami, środkami masowego przekazu oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi inicjatywy zgodne z celami statutowymi Klubu;
13) gromadzenie środków finansowych przez prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych;
14) inne działania umożliwiające realizowanie celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być osoby fizyczne akceptujące cele statutowe:
1) obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych;
2) małoletni w wieku poniżej 18 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych;
3) cudzoziemcy.
2. Członkiem honorowym może być długoletni i zasłużony działacz, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
3. Członkiem wspierającym mogą być krajowe lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne (uczniowskie i akcyjne kluby sportowe, samorządy terytorialne, zainteresowane działalnością Automobilkluby) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Klubu i będą taką pomoc realizować.
4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 11.

1. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego i przyjętej w drodze uchwały.
2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd.
3. Dowodem członkostwa jest legitymacja wydana przez Zarząd Główny PZM.
4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych lub z innych przyczyn określonych każdorazowo przez Zarząd.
5. Godność „Członka Honorowego” nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu;
2) zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz dokonywania oceny ich działalności;
3) brania czynnego udziału w działalności Klubu, w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub oraz noszenia odznak klubowych i reprezentowania jego barw;
4) wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd;
5) korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze szkoleń sportowych i technicznych, obiektów, sprzętu i urządzeń klubowych oraz pomocy organizacyjnej i finansowej na zasadach określonych przez Zarząd.
2. Członkowie wspierający i małoletni członkowie zwyczajni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą brać udział w statutowych władzach Klubu jedynie z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członkowie wspierający mają prawo korzystać z rekomendacji Klubu oraz używać jego znaku i barw na zasadach ustalonych przez Zarząd, a także korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Klubu.
4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym.

§ 13.

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) uczestniczenie w Walnych Zebraniach sprawozdawczo – wyborczych;
2) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;
3) czynny i aktywny udział w realizacji statutowych celów klubu;
4) godne reprezentowanie barw klubowych;
5) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu;
2) terminowe realizowanie zadeklarowanych świadczeń, finansowych lub rzeczowych;
3) udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych celów;
4) działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z jego celami.
3. Członkowie honorowi i małoletni członkowie zwyczajni posiadają wszelkie obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem § 13. pkt 1. ppkt 5), gdyż są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4. Członkowie zwyczajni osiągający pełnoletniość w danym roku rozpoczynają opłacanie składki członkowskiej od roku następnego.

§ 14.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w razie braku przejawów aktywnej działalności na rzecz statutowych zadań Klubu, lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich bądź innych zobowiązań przez okres dłuższy niż jeden rok;
3) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu, lub działania na szkodę Klubu;
4) utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
6) rozwiązania klubu.
2. Zarząd Klubu zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, w ciągu 14 dni, podając tego przyczyny.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od daty doręczenia do Sądu Koleżeńskiego, a 30 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Członkostwo wspierające ustaje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia przez członka o rezygnacji lub zaprzestania wnoszenia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
5. Godność członka honorowego może być cofnięta jedynie uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział IV.
Władze Klubu.

§ 15.

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej “Walnym Zebraniem”;
2) Zarząd Klubu, zwany dalej “Zarządem”;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa cztery lata.
3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje uchwała Walnego Zebrania.
4. Głosowanie tajne może odbywać się również dla uchwalenia innych spraw, o ile za tajnością wypowie się większość. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
5. Członek władz Klubu nie może być równocześnie członkiem Zarządu innego stowarzyszenia lub klubu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Klubu.
6. Członkami wszystkich władz Klubu nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Władze Klubu mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z powodu rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
8. Zapis w punkcie 7. nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Prezesa Zarządu oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 16.

1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały i orzeczenia wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

A. Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 17.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie.
5. Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
2. Walne Zebranie przebiega zgodnie z porządkiem zatwierdzonym przez uczestników.
3. Porządek obrad może być uzupełniony nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania. Nagłymi wnioskami nie mogą być objęte zmiany statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 19.

1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i małoletni członkowie zwyczajni oraz zaproszeni goście.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania;
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie i uchwalanie głównych kierunków działania i programów rozwoju Automobilklubu;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał i dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka Klubu;
5) przeniesiony ppkt 2)
6) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walne Zebranie Okręgu Polskiego Związku Motorowego lub innych federacji;
7) ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) nadawanie godności członka honorowego;
9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz w innych sprawach wniesionych pod obrady;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

B. Zarząd Klubu

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd składa się 7-11 członków, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji określa Walne Zebranie.
4. Zarząd składa się z: Prezesa, 1- 3 Wiceprezesów, skarbnika, sekretarza
i zastępcy sekretarza oraz członków w ilości dopełniającej skład.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane nie później niż 7 dni od daty Walnego Zebrania, na którym dokonane zostały wybory i wybiera spośród siebie Prezesa.
6. Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
7. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie jego nieobecności członek Zarządu o najdłuższym stażu klubowym.
8. Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru na Walnym Zebraniu
i kończy z chwilą odbycia następnego Walnego Zebrania.
9. Zarząd na jednym z pierwszych posiedzeń opracowuje i zatwierdza regulamin Zarządu.
10. W razie zmniejszenia składu Zarządu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków zgodnie z § 15. pkt 7. i 8.

§ 23.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
3) uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez oraz planów finansowych Klubu;
4) zarządzenie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej prowadzonej przez Klub oraz jej nadzorowanie i kontrolowanie oraz podział uzyskanych środków na poszczególne dziedziny działalności statutowej;
6) podejmowanie decyzji o przyjęciu zapisów i darowizn oraz uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości zgodnie z § 39 pkt.2.;
7) określanie struktury organizacyjnej Klubu i zasad jego funkcjonowania oraz ustalanie zakresu działalności jednostek organizacyjnych;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Klubu do innych organizacji, związków i stowarzyszeń;
9) zawieranie porozumień i umów o współpracy z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi;
10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia kandydatów w poczet członków Klubu oraz w sprawach skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Klubu;
11) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu i przekazywanie spraw spornych do Sądu Koleżeńskiego;
12) podejmowanie decyzji o nagradzaniu i karaniu członków Klubu;
13) ustalanie wysokości składek członkowskich;
14) podejmowanie uchwał w sprawie zaliczenia na poczet składek członkowskich prac lub innych czynności wykonanych na rzecz i dla dobra Klubu;
15) ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Klubu;
16) zwoływanie Walnego Zebrania i wykonywanie jego uchwał;
17) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie tytułu członka honorowego;
18) składanie sprawozdań z całokształtu działalności przed Walnym Zebraniem.
2. W sprawach ujętych w pkt 1. ppkt 10) do 15) członkom Klubu przysługuje, zgodnie ze Statutem, odwołanie do Sądu Koleżeńskiego i Walnego Zebrania.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.
2. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu, lub upoważniony Wiceprezes.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz oraz Prezes lub Wiceprezes przewodniczący posiedzeniu.
4. Decyzje, które mają konsekwencje dla innych członków stowarzyszenia muszą być podejmowane za pomocą uchwał, zgodnie z § 16 pkt 1 i 2.

C. Komisja Rewizyjna.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem władzy Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz członkowie zatrudnieni w Klubie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjne działa na podstawie regulaminu określonego we własnym zakresie.
6. W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków zgodnie z § 15. pkt 7 i 8.

§ 26.

1. Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcia wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie;
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności;
4) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym;
6) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

§ 27.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
4. Decyzje, które mają konsekwencje dla innych członków stowarzyszenia, muszą być podejmowane za pomocą uchwał, zgodnie z § 16. pkt 1. i 2.

D. Sąd Koleżeński.

§ 28.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Sąd Koleżeński na zebraniu konstytuującym wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Klubu.
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin określony we własnym zakresie.

§ 29.

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw i podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami na tle działalności w Klubie;
3) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu;
4) rozstrzygania innych sporów powierzonych przez Zarząd;
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.

1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek Zarządu lub członka Klubu i ustosunkowuje się do niego w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.
3. Zainteresowany powinien być powiadomiony o posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego pisemnie na siedem dni wcześniej, w celu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
4. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, o którym zawiadamia osobę zainteresowaną oraz podaje do wiadomości wszystkich członków w ciągu 14 dni.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów i mają moc uchwał, zgodnie z § 16. pkt 1. i 2., a są skuteczne z chwilą ich podjęcia.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
7. Sąd Koleżeński stosuje kary określone w § 33. Statutu.

Rozdział V.
Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 31.

1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na członków Klubu, zawodników, trenerów i instruktorów.
2. Decyzje w sprawie kar statutowych zapadają na posiedzeniach Zarządu i Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 23 i § 29.

§ 32.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych członkowie Klubu mogą być nagradzani i odznaczani:
1) pochwałą na piśmie,
2) nagrodą rzeczową,
3) dyplomem,
4) statuetką,
5) odznaką honorową Klubu.
3. Za szczególnie wybitne zasługi dla Klubu Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, może nadać godność „Honorowy Członek Automobilklubu Bieckiego”.
4. Poza wyróżnieniami wymienionymi w punktach 1. i 2. władze Klubu mogą wystąpić do odpowiednich organów z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych oraz odznaczeń i tytułów honorowych, określonych w odrębnych przepisach.

§ 33.

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminy i uchwały władz Klubu, czy działalność uwłaczającą dobremu imieniu Klubu lub na szkodę Klubu, Zarząd i Sąd Koleżeński mogą nakładać na członków następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na czas określony,
4) zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony,
5) zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony,
6) wykluczenie z grona członków.
2. Okresowe zawieszenie w prawach nie może być jednak dłuższe niż 12 miesięcy.
3. O zastosowaniu kar wymienionych w pkt.1 Zarząd i Sąd Koleżeński zawiadamiają członków w terminie 14 dni, zgodnie z § 14 pkt 3. i § 30 pkt 8.

Rozdział VI.
Struktura organizacyjna Klubu.

§ 34.

1. Struktura organizacyjna Klubu obejmuje:
1) władze Klubu określone w Rozdziale IV Statutu,
2) biuro Klubu,
3) jednostki organizacyjne.

§ 35.

1. Biuro Klubu jest jednostką administracyjną powołaną i kontrolowaną przez Zarząd.
2. Zakres działania i organizację wewnętrzną biura określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 36.

1. Jednostką organizacyjną powołaną przez Zarząd mogą być oddziały, komisje, sekcje i koła skupiające członków Klubu zgodnie z ich zainteresowaniami.
2. Jednostka organizacyjna powoływana jest na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Klubu zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających jej utworzenie oraz cel statutowy, dla realizacji którego ma być powołana.
3. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje Rada składająca się z 3-5 członków.
4. Władze jednostki wybiera Zarząd powołując jej Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Kadencja jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją władz Klubu.
6. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Klubu.

§ 37.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
5) nawiązki i dotacje,
6) dochody z lokat i papierów wartościowych ,
7) wpływy z działalności gospodarczej,
8) środki finansowe przekazane na zlecone Klubowi wykonywanie zadań,
9) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu.
3. Wysokość składek członkowskich ustalana i zatwierdzana jest przez Zarząd.
4. Klub prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza corocznie bilans zatwierdzany przez Zarząd.
5. Wszystkie dochody Klubu są gromadzone na jednym koncie bankowym,
a jedynym ich dyspozytorem jest Zarząd.
6. Zarząd ma obowiązek informowania członków o działalności merytorycznej i finansowej w danym roku za pośrednictwem klubowej strony internetowej.

§ 38.

1. Do reprezentowania Klubu, składania oświadczeń woli w imieniu organizacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest uczestnictwo dwu członków Zarządu, w tym konieczny jest udział Prezesa, lub jednego z Wiceprezesów.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu.
3. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych
z kierowaniem wydzieloną jednostką organizacyjną Klubu, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Rozdział VIII.
Działalność gospodarcza.

§ 39.

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zmierzającą do uzyskiwania środków finansowych przeznaczonych i umożliwiających realizację celów statutowych i w całości na nie przeznaczonych.
2. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego w oparciu o postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, z zachowaniem warunków zawartych w punkcie 3.
3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 40.

1. Klub prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie rejestrem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w zakresie:
1) PKD 2007 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2) PKD 2007 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
3) PKD 2007 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
4) PKD 2007 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
5) PKD 2007 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
6) PKD 2007 93.12.Z – działalność klubów sportowych;
7) PKD 2007 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem;
8) PKD 2007 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozdział IX.
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 41.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu przedkłada Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 ogólnej liczby członków.
3. Projekt zmian statutu udostępnia się członkom Klubu w jego siedzibie i na stronie internetowej Klubu na 14 dni przed Walnym Zebraniem.
4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu stosownej uchwały przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 42.

1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 90% głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Klubu Walne Zebranie wskazuje przeznaczenie majątku pozostałego po pokryciu zobowiązań Klubu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe.

§ 43.

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu posiada Walne Zebranie, a w okresie między Walnymi Zebraniami – Zarząd.

§ 44.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 973 z późniejszymi zmianami).

§ 45.

1. Statut uchwalony został na Walnym Zebraniu Członków Automobilklubu Bieckiego w dniu 12 lutego 2011 roku.
2. Powyższy Statut jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000029250.Komentarze są zamknięte.