Informacja Zarządu

Zarząd  Automobilklubu Bieckiego informuje że:

  1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Automobilklubu Bieckiego odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 r. w Bieczu w Sali Remizy OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego o godzinie 1600.
  2. Zgodnie z §20, pkt. 1 ppkt 1) i 2) Statutu Automobilklubu Bieckiego, jeżeli frekwencja w pierwszym terminie będzie mniejsza niż połowa liczby członków Klubu, to zebranie odbędzie się w drugim terminie, który wyznaczony jest w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Porządek Zebrania

1) Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Wyborczej,
c) Uchwał i Wniosków.
5) Przedstawienie sprawozdań z okresu kadencji:
a) Zarządu z działalności Klubu,
b) finansowego o wpływach i wydatkach,
c) Komisji Rewizyjnej.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
7) Priorytety i kierunki działań podejmowanych przez Automobilklub Biecki w następnych latach.
8) Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
9) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10) Zatwierdzenie zmian w Statucie Automobilklubu Bieckiego.
11) Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej, zgłaszanie kandydatur.
12) Wybory:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
13) Wybory Delegatów Klubu na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie.
14) Wręczenie odznaczeń i podziękowań.
15) Wystąpienia zaproszonych gości.
16) Wolne wnioski i propozycje uchwał.
17) Ogłoszenie wyników wyborów.
18) Przyjęcie uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19) Zamknięcie zebrania.

Zgodnie §18. pkt 1. porządek obrad może być uzupełniony nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania.

Zgodnie ze Statutem Automobilklubu Bieckiego uprawnionymi do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym są:

  1. Członkowie, którzy opłacili składki członkowskie, gdyż zgodnie z §13. pkt 1. ppkt 5) Statutu obowiązkiem członka Automobilklubu Bieckiego jest regularne opłacanie składek członkowskich.
  2. Członkowie, którzy zgodnie z §11. pkt 3. posiadają aktualną legitymację członkowską wydaną przez Polski Związek Motorowy w Warszawie.

Zarząd Automobilklubu Bieckiego

Uchwała dotyczącą zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Automobilklubu Bieckiego


Komentarze są zamknięte.