ZARZĄD

Zarząd Automobilklubu Bieckiego

Prezes – Marek Sitek

Kieruje pracami Zarządu.
Do zadań Prezesa należy:
Reprezentacja Klubu w kontaktach zewnętrznych,
Nadzór nad sprawami finansowymi Klubu,
Ustalanie zasad (polityki) rachunkowości,
Zapewnienie wykonania uchwał organów Klub,
Składanie w imieniu Zarządu sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
Składanie Zarządowi okresowych sprawozdań z działalności,
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdań z działalności.

email: marekbiecz@poczta.fm
tel: 603 090 122 lub 533 384 400

 

Wiceprezes ds. Organizacyjnych – Adam Szczepański


Reprezentowanie Klubu na imprezach organizowanych przez Automobilklub,
Opracowanie projektu kalendarza imprez klubowych,
Nadzorowanie przydziału wyróżnień i odznaczeń klubowych,
Nadzorowanie i aktualizacja sprawozdań,
Nadzorowanie szkoleń prowadzonych przez Klub.
Reprezentowanie Klubu w mediach. Pozyskiwanie nowych członków Klubu. Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdań z działalności.

email: impaller@o2.pl

 

Wiceprezes ds. Sportowych –  Marcin Wojciechowski


Reprezentowanie Klubu i zawodników podczas zawodów,
Udział w pracach Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego przy Zarządzie Okręgu PZM w Rzeszowie,
Koordynacja zawodów samochodowych i organizacja KJS-ów,
Opiniowanie i referowanie spraw sportowych ,
Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju sportu samochodowego,
Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji i regulaminów imprez klubowych
Inicjowanie nowych konkurencji sportowych,
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdań z działalności.

e-mail: bolekm@poczta.fm
tel: 667 481 572

Wiceprezes ds. BRD – Janusz Mrozek


Reprezentacja Klubu i zawodników podczas zawodów BRD,
Opracowywanie zadań z zakresu ratownictwa drogowego i planu rozwoju sekcji ratowników drogowych,
Organizacja turnieju BRD w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, współorganizowanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową,
Współpraca szkoleniowa z innymi stowarzyszeniami,
Współpraca z właściwymi organami administracji państwowej samorządowej, policji, straży pożarnej,
Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na działalność statutową, składanie sprawozdań z działalności.

email: rambo.janusz@op.pl
tel:
696 133 363 
 

Skarbnik – Jolanta Sitek

Prowadzenie rachunkowości,
Obsługa konta bankowego,
Składanie w imieniu Zarządu sprawozdań finansowych Walnemu Zebraniu Członków,
Składanie Zarządowi okresowych sprawozdań finansowych,
Pozyskiwanie środków finansowych.

email: jola_biecz@op.pl 
tel: 603 128 160

 

  Sekretarz – Mariola Mrozek

Prowadzenie biura Zarządu,
Protokołowanie posiedzeń zarządu,
Rejestracja pism,
Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
Współdziałanie z Zarządem Klubu oraz innymi organizacjami samorządowymi, powiatowymi i terenowymi,
Pozyskiwanie środków finansowych.

email: mariolazofia@op.pl

 

 

Zastępca Sekretarza – Łukasz Skórski

Prowadzenie biura Zarządu,
Protokołowanie posiedzeń zarządu,
Rejestracja pism,
Współdziałanie z Zarządem Klubu oraz innymi organizacjami samorządowymi, powiatowymi i terenowymi,
Pozyskiwanie środków finansowych.

 

 

Członek ds. sędziów – Daniel Wójcikiewicz


Nadzorowanie spraw licencji sędziowskich,
Nadzorowanie spraw licencji zawodniczych,
Organizowanie szkoleń dla sędziów i komisarzy sportowych, oddelegowywanie sędziów na rajdy i zawody sportowe
Odpowiedzialny za kontakty z ZO PZM w Rzeszowie.
Pobieranie składek członkowskich,
Nadzorowanie spraw członkowskich i wydawanie kart członkowskich,
Odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej (ps ALUMINIUM)

email: aluminium@autobiecz.pl
tel: 607 981 289

Członek ds. BRD – Bartłomiej Zieliński

Organizowanie szkoleń i kursów na ratowników drogowych i imprez BRD.
Nadzorowanie spraw legitymacji i ewidencji ratowników drogowych.
Odpowiedzialny za sprzęt sekcji ratowników drogowych.

 

Członek ds. kontaktów z zawodnikami
i uczestnikami imprez- Łukasz Maczuga

Koordynacja zawodów samochodowych i organizacja KJS-ów,
Organizowanie szkoleń i spotkań dla zawodników.

 

 

Członek ds. sportowych – Mateusz Kacprzak

Koordynacja zawodów samochodowych i organizacja KJS-ów,

Opiniowanie i referowanie spraw sportowych oraz spraw zawodowych  przed Zarządem,
Inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju sportu samochodowego,
Współpraca w zakresie przygotowania dokumentacji i regulaminów imprez klubowych,
Inicjowanie nowych konkurencji sportowych,
Pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej.

email: mate.kacprzak@gmail.com
tel: 536 160 937

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Angelika Mróz

Sekretarz – Grzegorz Ryndak

Członek – Krzysztof Mikruta

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Piotr Ryndak

Sekretarz – Adam Lesiak

Członek – Marian SendeckiKomentarze są zamknięte.