Walne Zebranie Członków Automobilklubu Bieckiego

Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 29 grudnia 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą terminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Automobilklubu Bieckiego.

1. Zarząd A. Bieckiego postanawia, zgodnie z §17. pkt 3. Statutu Automobilklubu Bieckiego zwołać Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 11 lutego 2023 r. o godz. 16:00. Zebranie odbędzie się Sali Remizy OSP Biecz ul. Kazimierza Wielkiego 15, 38-340 Biecz.

2. Zgodnie z §20, pkt. 1. ppkt 1) i 2) Statutu Automobilklubu Bieckiego, jeżeli frekwencja w pierwszym terminie będzie mniejsza niż połowa liczby członków Klubu, to zebranie odbędzie się w drugim terminie, który wyznaczony jest w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

W Walnym Zebraniu, zgodnie z §19. pkt 1. mogą wziąć udział:
– członkowie zwyczajni i honorowi Klubu z głosem stanowiącym,
– członkowie wspierający i małoletni członkowie zwyczajni oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zgodnie ze Statutem Automobilklubu Bieckiego uprawnionymi do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym są:
– członkowie, którzy opłacili składki członkowskie za rok 2023, gdyż zgodnie z §13. pkt 1. ppkt 5) Statutu obowiązkiem członka klubu jest regularne opłacanie składek członkowskich.,
– członkowie, którzy zgodnie z §11. pkt 3., posiadają aktualną legitymację członkowską wydaną przez Polski Związek Motorowy w Warszawie.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Wyborczej,
c) Uchwał i Wniosków.

5) Przedstawienie sprawozdań
a) z działalności merytorycznej klubu,
b) z działalności finansowej klubu,
c) Komisji Rewizyjnej.
6) Dyskusja dotycząca sprawozdań.

7) Przedstawienie priorytetów i kierunków działań Automobilklubu Bieckiego w następnych latach.
8) Stwierdzenie o prawomocności zebrania przez Komisję Mandatową.
9) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10) Zgłaszanie kandydatur do władz Automobilklubu i odczytanie protokołu Komisji Wyborczej.
11) Wybory:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.

12) Wybory delegatów klubu na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie.
13) Wystąpienia zaproszonych gości.
14) Wolne wnioski i propozycje uchwał.
15) Ogłoszenie wyników wyborów.
16) Przyjęcie uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17) Zamknięcie zebrania.

Porządek obrad, zgodnie §18. pkt 3. Statutu, może być uzupełniony nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania.


Komentarze są zamknięte.