• Super OeS Sękowa

  Super OeS Sękowa – 7 runda Mistrzostw Galicji 2018

  Zarząd Automobilklub Bieckiego informuje że KJS Super OeS Sękowa jako

  7 runda Mistrzostw Galicji 2018, odbędzie się w dniu  3 marca 2019 roku.

  Super OeS odbędzie się na terenie Gminy Sękowa, na nowym, dotychczas nie rozgrywanym odcinku drogowym o długości około 2 km.

  Próba będzie pokonywana przez załogi trzykrotnie z pomiarem czasu, wliczonym do końcowej klasyfikacji.

  Biuro oraz baza Super OeS-u będzie się znajdować w  Pałacu Długoszów w Siarach.

  Po zakończeniu Super OeS-u odbędzie się podsumowanie roku 2018 oraz ogłoszenie wyników, wręczenie tytułów Mistrzostw Galicji 2018.

  Program zawodów:

  • Otwarcie listy zgłoszeń                    10.02.2019          godz. 0:00
  • Zamknięcie listy zgłoszeń                28.02.2019          godz. 24:00
  • Publikacja listy zgłoszeń                  01.03.2019
  • Start                                             03.03.2019          godz. 12:00
  • Meta                                             03.03.2019          godz. 15:40
  • Zakończenie                                  03.03.2019  około godz. 18:00

  Procedura zgłoszeń

  Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS Super OeS Sękowa musi wypełnione zgłoszenie, przesłać do dnia 28.02.2019 do godz. 24:00 na adres: biuro@autobiecz.pl

  • Zgłoszenie wysyłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.
  • Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres: biuro@autobiecz.pl
  • ubezpieczenia OC i NNW
  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy
  • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie

  Wpisowe wynosi:

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w AMK Biecz: 100 zł

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM: 130 zł

  Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM: 150 zł

  Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

  Dane do przelewu:
  Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3
  Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
  TYTUŁEM : Wpisowe Świąteczny Super OeS– Imię i Nazwisko kierowcy.

  Regulamin ramowy Mistrzostw Galicji 2018
  Regulamin uzupełniający
  Zgłoszenie
  Zgoda właściciela pojazdu
  Karta BK

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zawodach!!!.


 • Turniej BRD

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego
  serdecznie zaprasza wszystkie szkoły miasta i gminy Biecz do udziału w
  XIII GMINNYM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

  Turniej przeprowadzony zostanie 22 marca 2019 roku (w piątek) na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, który jest gospodarzem Turnieju.
  Współorganizatorami Turnieju, jak co roku, są Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.
  Wszelkie dane dot. organizacji Turnieju i zgłaszania drużyn są zawarte w poniższej dokumentacji (do pobrania):
  REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU BRD
  KARTA ZGŁOSZENIOWA
  ZGODA
  Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa regulamin turnieju BRD (szkoły podstawowej) zamieszczony na stronie PZM – www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

  PROGRAM GMINNEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIBUSZA – 22 MARCA 2019 r.

  8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników
  9.15 – odprawa zawodników
  9.30 – test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
  10.30 – 12.30 – rowerowy tor sprawnościowy, równolegle odbywa się konkurencja – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  11.30 – ogłoszenie wyników z testów
  12.30 – ogłoszenie wyników toru przeszkód
  13.00 – ogłoszenie wyników końcowych – rozdanie pucharów, dyplomów, nagród

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.


 • Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  W dniu 2 lutego 2019 roku w Sali OSP w Bieczu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Automobilklubu Bieckiego. W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, jak również zaproszeni goście, między innymi Prezes ZO PZM w Rzeszowie Pan Zdzisław Grzyb.

  Zasłużony dla PZM
  Krzysztof Mikruta
  fot. Michał Wójcikiewicz

  Podczas zebrania Marek Sitek Prezes ustępującego zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Klubu, jak również sprawozdanie finansowe za okres kadencji tj. lata 2015-2018.

  Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej koleżanka  Angelika Mróz odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli  działalności Klubu.

  Po podsumowaniu działalności Klubu Prezes Zdzisław Grzyb wręczył odznakę Zasłużony  dla Polskiego Związku Motorowego koledze Krzysztofowi Mikrucie. Sekretarz Klubu Mariola Mrozek oraz Skarbnik Jolanta Sitek  wręczyły podziękowania dla najbardziej aktywnych Członków Klubu za ich wkład pracy podczas organizacji imprez.

  Na zebraniu został wybrany nowy zarząd, komisja rewizyjna oraz sąd koleżeński:

  Członek Zarządu i Delegat
  Mateusz Kacprzak
  fot. Michał Wójcikiewicz

  Skład zarządu:

  1. Marek Sitek – prezes
  2. Adam Szczepański – wiceprezes ds. organizacyjnych
  3. Marcin Wojciechowski – wiceprezes ds. sportowych
  4. Janusz Mrozek – wiceprezes ds. BRD
  5. Jolanta Sitek – skarbnik
  6. Mariola Mrozek – sekretarz
  7. Łukasz Skórski – zastępca sekretarza
  8. Daniel Wójcikiewicz – członek sędziów
  9. Mateusz Kacprzak – członek ds. organizacyjno sportowych
  10. Łukasz Maczuga – członek ds. kontaktu z zawodnikami
  11. Bartłomiej Zieliński – członek ds. BRD

  Komisja Rewizyjna:

  1. Angelika Mróz – przewodnicząca
  2. Grzegorz Ryndak – sekretarz
  3. Krzysztof Mikruta – członek

  Sąd Koleżeński:

  1. Piotr Ryndak – przewodniczący
  2. Adam Lesiak – sekretarz
  3. Marian Sendecki – członek

  Delegatami na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie zostali wybrani:

  1. Mateusz Kacprzak
  2. Mariola Mazur
  3. Mariola Mrozek
  4. Jolanta Sitek
  5. Krzysztof Sitek
  6. Marek Sitek


 • Informacja Zarządu

  Zarząd  Automobilklubu Bieckiego informuje że:

  1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Automobilklubu Bieckiego odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 r. w Bieczu w Sali Remizy OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego o godzinie 1600.
  2. Zgodnie z §20, pkt. 1 ppkt 1) i 2) Statutu Automobilklubu Bieckiego, jeżeli frekwencja w pierwszym terminie będzie mniejsza niż połowa liczby członków Klubu, to zebranie odbędzie się w drugim terminie, który wyznaczony jest w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

  Porządek Zebrania

  1) Otwarcie zebrania i powitanie gości.
  2) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3) Zatwierdzenie porządku obrad.
  4) Wybór Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wyborczej,
  c) Uchwał i Wniosków.
  5) Przedstawienie sprawozdań z okresu kadencji:
  a) Zarządu z działalności Klubu,
  b) finansowego o wpływach i wydatkach,
  c) Komisji Rewizyjnej.
  6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7) Priorytety i kierunki działań podejmowanych przez Automobilklub Biecki w następnych latach.
  8) Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
  9) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  10) Zatwierdzenie zmian w Statucie Automobilklubu Bieckiego.
  11) Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej, zgłaszanie kandydatur.
  12) Wybory:
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej,
  c) Sądu Koleżeńskiego.
  13) Wybory Delegatów Klubu na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie.
  14) Wręczenie odznaczeń i podziękowań.
  15) Wystąpienia zaproszonych gości.
  16) Wolne wnioski i propozycje uchwał.
  17) Ogłoszenie wyników wyborów.
  18) Przyjęcie uchwał i wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  19) Zamknięcie zebrania.

  Zgodnie §18. pkt 1. porządek obrad może być uzupełniony nagłymi wnioskami, po uzyskaniu akceptacji 2/3 uprawnionych do głosowania.

  Zgodnie ze Statutem Automobilklubu Bieckiego uprawnionymi do udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym są:

  1. Członkowie, którzy opłacili składki członkowskie, gdyż zgodnie z §13. pkt 1. ppkt 5) Statutu obowiązkiem członka Automobilklubu Bieckiego jest regularne opłacanie składek członkowskich.
  2. Członkowie, którzy zgodnie z §11. pkt 3. posiadają aktualną legitymację członkowską wydaną przez Polski Związek Motorowy w Warszawie.

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego

  Uchwała dotyczącą zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Automobilklubu Bieckiego


 • Nawet do 70% zniżki

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego informuję że Polski Związek Motorowy podjął współpracę z firmą Compensa która wprowadziła specjalne składki OC
  dla samochodów i motocykli użytkowanych ponad 25 lat (zgodnie z datą pierwszej rejestracji).

  W zależności od modelu i wieku auta, właściciele takich pojazdów mogą uzyskać nawet do 70% zniżki, dzięki czemu stawki za OC są często zbliżone do poprzedniej oferty PZU.
  Dodatkowo na podstawie uzyskanego przez PZM porozumienia, specjalnie dla Członków PZM, Compensa przygotowała dedykowaną promocję – jeszcze DODATKOWE 15% ZNIŻKI!!.

  Zniżka ta obowiązuje wyłącznie z aktualną kartą członkowską PZM!!

  ZASADY UDZIELANIA ZNIŻKI SĄ PROSTE:
  – zniżka obejmuje youngtimery i oldtimery
  – dotyczy pojazdów osobowych i motocykli powyżej 25 roku eksploatacji (zgodnie z datą pierwszej rejestracji)
  – nie ma znaczenia, czy pojazd posiada „żółte” czy „białe” tablice rejestracyjne
  – w celu zawarcia polisy należy posiadać aktywną kartę członkowską PZM
  – zniżka dla członków PZM ma zastosowanie bez względu na wiek właściciela pojazdu
  – promocja wchodzi w życie 7 stycznia 2019

  Promocja będzie dostępna w oddziałach, filiach oraz na infolinii Compensy.
  Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia nie musicie się w ogóle ruszać z domu!!
  Wystarczy skontaktować się z dowolną placówką Compensy, przekazać niezbędne dane,
  a polisa ubezpieczeniowa zostanie przesłana na Wasz adres mailowy!!
  Adresy placówek oraz telefony znajdziecie na stronie https://www.compensa.pl/kontakt/.

  Możecie również zostawić swoje dane teleadresowe, a konsultanci Compensa do Was oddzwonią.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty można uzyskać pod numerem tel. 533 384 400, lub pod adresem e-mail klub@autobiecz.pl

   

                                     Zarząd Automobilklubu Bieckiego.


 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2019

  Dla osób zapisujących się do Automobilklubu Bieckiego składka członkowska wynosi 90,00 zł. od drugiego roku członkostwa składka wynosi 60,00 zł.

  Wpłacić ją należy przelewem na konto:
  Automobilklub Biecki, ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz
  Bank Spółdzielczy w Bieczu: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
  z dopiskiem: nazwisko imię – składka członkowska za 2019 r.

  Członek Klubu zobowiązany jest opłacić składkę członkowską do 31 marca 2019 roku.Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II zobowiązany jest opłacić składkę członkowską do 31 stycznia 2019 roku.


 • Gala 2018

  W piątkowy wieczór w hotelu Arche w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Sportu Samochodowego 2018,
  podczas której Mistrzowie naszego klubu Zbigniew Kotarba, Mariusz Polak, Tadeusz Gargas oraz Gabriel Kubit podsumowali swoje starty odbierając tytuły i puchary.
  W tym uroczystym wydarzeniu Automobilklub reprezentowała skarbnik klubu Jolanta Sitek. W imieniu prezesa odebrała puchar za III miejsce w klasyfikacji klubowej w HRSMP.

  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym sezonie.

  Prezes Marek Sitek


 • Świąteczny Super OeS

  12.12.2018 r.

  UWAGA

  Z przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy zmienić termin organizacji imprezy Świąteczny Super OeS.Niestety nowa próba, planowana w miejscowości Łużna nie mogła dojść do skutku z przyczyn od nas niezależnych.Jednocześnie nie byliśmy w stanie w tak krótkim czasie zorganizować nowej próby.W związku z powyższym Świąteczny Super OES zostanie zorganizowany w innym terminie.Szczegóły nowego terminu oraz miejsca organizacji podamy niebawem.

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego.

   

   

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego informuje, że w związku z organizacją przez Automobilklub Małopolski w dniach 1-2 grudnia 2018 roku 30 Rajdu Podkarpackiego oraz organizacją przez Automobilklub Rzeszowski w dniu 9 grudnia Super Oes-u Moto-Mikołaj podjął decyzje o zmianie terminu oraz nazwy Super OeS-u Barbórka 2018.

  Już dziś zapraszamy wszystkich na Świąteczny Super OeS będący 7 rundą Mistrzostw Galicji, który odbędzie się w dniu 22 grudnia 2018 roku. Super OeS odbędzie się na terenie Gminy Łużna, na nowym, dotychczas nie rozgrywanym odcinku drogowym o długości 2 km.

  Próba będzie pokonywana przez załogi trzykrotnie z pomiarem czasu, wliczonym do końcowej klasyfikacji.

  Zapraszamy wszystkich miłośników szybkiej jazdy na popołudniowo-wieczorne zmagania w Super OeS-ie.

  Start imprezy o godzinie 14.00. Meta około godziny 18.00.

  Harmonogram czasowy:
  Otwarcie listy zgłoszeń                                01.12.2018 godz. 0:00
  Zamknięcie listy zgłoszeń                            19.12.2018 godz. 24:00
  Publikacja listy zgłoszeń                              20.12.2018
  Odbiór administracyjny                                22.12.2018 godz. 10:30 – 12:30
  Badanie kontrolne BK 1                               22.12.2018 godz. 10:45 – 12:45
  Start                                                          22.12.2018 godz. 14:00
  Meta                                                          22.12.2018 godz. 17:36
  Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej     22.12.2018 godz. 19:30
  Rozdanie nagród                                         22.12.2018 godz. 20:00

  Procedura zgłoszeń

  Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS Świąteczny Super OeS musi wypełnione zgłoszenie przesłać do dnia 19.12.2018 do godz. 24:00 na adres:  e-mail: biuro@autobiecz.pl

  • Zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.
  • Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres biuro@autobiecz.pl:
  • ubezpieczenia OC i NNW
  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy
  • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.

  Wpisowe wynosi:

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w A. Biecz 150 zł
  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM 170 zł
  Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM 200 zł

  Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

  Dane do przelewu:
  Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3
  BS Biecz Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
  TYTUŁEM : Wpisowe Świąteczny Super OeS– Imię i Nazwisko kierowcy.

  Regulamin ramowy Mistrzostw Galicji 2018
  Regulamin uzupełniający
  Zgłoszenie
  Zgoda właściciela pojazdu
  Karta BK

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zawodach!!!.

   

  Tymczasem prezentujemy aktualną punktacje Mistrzostw Galicji po rundzie w Brzostku.

  Wyniki w klasie K1
  Wyniki w klasie K2
  Wyniki w klasie K3
  Wyniki w klasie K4
  Wyniki w klasie K5 – PRL
  Wyniki w klasie K6 – Gość
  Wyniki w klasyfikacji generalnej
  Wyniki w klasyfikacji generalnej – Pilot


 • 4 Rajd Grodzki

  W dniach 6-7 października odbył się 4 Rajd Grodzki. Do rywalizacji na trasach na terenie powiatu gorlickiego zgłosiło się70 zawodników, w tym 5 załóg i 2 pilotów z Automobilklubu Bieckiego. W sobotę załogi zapoznały się z odcinkami, a wieczorem na gorlickim rynku przeprowadzony został start honorowy. W niedzielę od rana zawodnicy zmagali się z trudnymi i ciasnymi trasami walcząc o najwyższe stopnie podium. Nie obyło się bez wypadków. Już podczas pierwszych przejazdów załoga Rafał Niemiec i Wojciech Kołaczek wypadła z trasy. Zawodnicy jadący Hondą Civic Przemysław Pomprowicz oraz Daniel Sokołowskitakże nie ukończyli rywalizacji. Maciej Serafin i Angelika Mróz również wylądowali poza trasą, jednak udało im się kontynuować rajd. Na metę dojechało 56 zawodników.

  Kierownik Biura Prasowego 4 Rajdu Grodzkiego

  Anna Mrozek

  ZOBACZ STRONĘ RAJDU

   

  Klasyfikacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia:

  1. Damian Kostka/Mateusz Martynek (Honda Civic)
  2. Grzegorz Ciombor/Marcin Borycki (Honda Civic)
  3. Dominik Cholewa/Marcin Roik (Renault Clio)

  Klasyfikacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska:

  1. Damian Kostka/Mateusz Martynek (Honda Civic)
  2. Szymon Żarłok/Krzysztof Pietruszka (Honda Civic)
  3. Dominik Cholewa/Marcin Roik (Renault Clio)

  Klasyfikacja Super KJS:

  1. Mariusz Zieliński/Ryszard Chlebowski (Mitsubishi Lancer)
  2. Michał Rokita/Radosław Talaga (Renault Clio)
  3. Adam Rachwał/Sławomir Leja (Renault Clio)

   

  Jacek Wronkowicz (JKMiRD)/Wiesław Orliński (AMK Biecki) – 1 miejsce w klasie K-1

  Maciej Serafin/Angelika Mróz (AMK Biecki) – 2 miejsce w klasie GOŚĆ


 • Jubileuszowa, 15 edycja Wyścigu Prządki

  W dniach 14 – 16 września odbył się 15 Wyścig Górski Prządki 2018

  czyli XI i XII runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

  Sędziowie PO-25

  Automobilklub Biecki od początku wyścigów w Korczynie pomaga w organizacji tej imprezy. W tym roku sędziowie naszego klubu zabezpieczali tor na Punktach Obserwacyjnych (PO) od 24-27 jak również byli sędziami STARTU i BADANIA KONTROLNEGO. Samochód SAFETY CAR tak jak w latach poprzednich zapewnił i obsługiwał sędzia naszego klubu. Na czele naszej grupy stanął Prezes Automobilklubu Bieckiego który pełnił Funkcję członka ZESPOŁU SĘDZIÓW SPORTOWYCH.


 • VIII RODZINNY RAJD TURYSTYCZNY

  Dnia 26 sierpnia 2018 r. odbył się VIII Rodzinny Rajd Turystyczny, którego tematem przewodnim było „Po drodze z historią”. W Rajdzie wzięło udział 18 załóg w tym 6 z Automobilklubu Bieckiego, 3 z Automobilklubu Gorlickiego i 9 załóg niezrzeszonych. Uczestniczyło w nim 69 osób, w tym 33 dorosłych i 26 dzieci oraz 10 sędziów.

  GALERIA – fot. Piotr Dudka

  Impreza rozpoczęła się o godzinie 12:00, w sali Klubu Abstynenta „Horyzont” w budynku tzw. Wantuchówki wydawaniem dokumentów rajdowych i numerów startowych (zaprojektowanych przez firmę Unita P. Gabrieli Orlińskiej). Dyrektor rajdu Mariola Mrozek przeprowadziła odprawę zawodników, po której odbyło się krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez kol. Krzysztofa Sitka i kol. Mariolę Mazur. Następnie zawodnicy rozwiązywali test z bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym maksymalną liczbę punktów zdobyła załoga nr 8 – J. Sitek/G. Budziak.

  Po oddaniu testu zawodnicy byli co minutę wypuszczani na trasę przez kol. Andrzeja Mrozka, skąd jechali na próbę samochodową, która odbyła się na placu zamkniętym Firmy Krużwir w Skołyszynie. Kierownikiem próby był kol. Dariusz Bajorek. Najlepszy czas na próbie wykręciła załoga z numerem 14 – Ł. Maczuga/M. Maczuga (1:05:63). Niewiele gorszy czas miała załoga nr 10 – P. Dudka/A. Dudka (1:07:10).

  Jak co roku zawodnicy musieli znaleźć, w książce drogowej i podczas zwiedzania, odpowiedzi na pytania testu krajoznawczo-turystycznego. W tym roku uczestnicy Rajdu poznawali bogatą historię i zwiedzali miejscowość Nowy Żmigród oraz mieszczący się niedaleko rynku Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – muzeum im. Leona Karcińskiego, którego dyrektorem jest P. Jerzy Dębiec.

  Następnie uczestnicy pojechali na metę, która była usytuowana na placu przy zalewie
  w Krempnej, miejscowości znajdującej się na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Tu oddali test krajoznawczo-turystyczny, na którego pytania precyzyjnie odpowiedziało pięć załóg nr 7 – K. Mazur/M. Mazur, nr 8 – J. Sitek/G. Budziak, nr 9 – J. Mróz/A. Mróz, nr 10 – P. Dudka/A. Dudka i nr 16 – M. Skrzypczyk/M. Skrzypczyk.

  Ze względu na deszczową pogodę odbyło się tylko dwie z planowanych konkurencji sportowych „Toru Przeszkód”, które przygotowała kol. Ania Mrozek, a przeprowadzali kol. Kostek Galant, Andrzej Mrozek, Andrzej Zięcina. W konkurencji „Butelki”, w której należało za pomocą pięciu piłeczek tenisowych strącić pięć butelek wypełnionych wodą, najlepszy był zawodnik z załogi nr 14 – Ł. Maczuga/M. Maczuga (4 trafienia). Natomiast w konkurencji „Rzutki”, w której należało trafić najwięcej punktów na tablicy, najlepsza była załoga nr 15 – M. Filus/H. Filus, uzyskując 80 punktów.

  Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na integracyjnego grilla, którego zorganizowaniem zajmowali się kol. Anna i Andrzej Zięcina, kol. Ewa Dulęba i Darek Bajorek oraz kol. Marian Sendecki. Wspaniały chleb upiekła, jak co roku, P. Krysia Sendecka.

  Około godziny 18:00 nastąpiło ogłoszenie wyników Rajdu, podczas którego załogi otrzymały puchary i „Certyfikaty Rajdowca Turysty”. Wszystkie dzieci dostały dyplomy „Mistrz kierownicy”, słodkie upominki i nagrody rzeczowe ufundowane przez Automobilklub Biecki
  i sponsora kol. Ireneusza Pawlusia właściciela firmy IRBUD.

  Wyniki, relacje i zdjęcia zamieszczono także na  www.kgr-rally.zapto.org/kgr-rally/ i na wydarzeniu VIII Rodzinny Rajd Turystyczny na Facebooku.

  Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy:

  • prezesowi Automobilklubu Bieckiego Markowi Sitkowi
  • sponsorowi imprez brd – Panu Ireneuszowi Pawlusiowi
  • prezesowi Klubu Abstynenta „Horyzont” kol. Markowi Szaremu
  • bardzo sympatycznej i pracowitej ekipie sędziowskiej
  • wszystkim uczestnikom Rajdu dorosłym i dzieciom, którzy mamy nadzieję bawili się świetnie

  WYNIKI

  KSIĄŻKA DROGOWA

  TEST TURYSTYCZNY

  TEST BRD

   

  ZGŁOSZENIE

  REGULAMIN

   


 • 52. Rajd Dolnośląski

  W dniach 18 – 20 maj 2018 w dolinie Kłodzkiej odbył się 52. Rajd Dolnośląski będący 3 rundą Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Bardzo dobre wyniki osiągnęły załogi  jadące w barwach naszego klubu:
   Załoga Elefant/Kornobis startująca samochodem bmw e30 318 is. wygrała klasyfikację generalną kategorii FIA 4 (samochody produkcji 1981-1990).  Zwyciężyli także w klasie E3 dla samochodów o pojemności silnika do 2000cm.
  Bardzo dobrze spisali się także: Mariusz Polak i Tadeusz Gargas jadący Audi B2 Coupe Quattro, którzy zajęli 2 miejsce w Kategorii PZM 5 oraz 1 w klasie G1.
  Wyniku obu załóg dały naszemu klubowi 2 miejscu w klasyfikacji klubowej rajdu. To już drugi w tym sezonie tak dobry występ naszych zawodników, w kwietniowym Memoriałe J.Kuliga i Bublewicza także zdobyli puchar w klasyfikacji klubowej rajdu.

 • Wyścigu Górskiego „Magura Małastowska”

  Zapraszamy członków AUTOMOBILKLUBU Bieckiego, sympatyków sportów motorowych, fanów „starej” motoryzacji oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w organizacji Wyścigu Górskiego „MAGURA MAŁASTOWSKA 2018” odbywającego się w dniach 15 do 17 czerwca bieżącego roku. Wyścig ten jest  III i IV rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Biorąc udział w organizacji w/w imprezy będziecie mieli możliwość bliskiego kontaktu z załogami oraz ich maszynami, obserwowania przygotowań do startu oraz samego wyścigu z miejsc niedostępnych dla większości kibiców.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 607 981 289

   


 • KJS Wiosenny Super OeS

  KJS Wiosenny Super OeS

  Moszczenica 15.04.2018 r.

  WYNIKI GENERALNE

  WYNIKI W KLASACH

   

  Automobilklub Biecki ma przyjemność zaprosić wszystkich zawodników oraz kibiców na imprezę samochodową, stanowiącą 1 rundę Mistrzostw Galicji 2018, oraz 1 rundę Mistrzostw Automobilklubu Stomil Dębica tj. „KJS Wiosenny Super OeS”, która odbędzie się na terenie Gminy Moszczenica w dniu 15.04.2018 r.


  KJS Wiosenny Super OeS będzie się składać z jednej próby sportowej o długości około 2 km zlokalizowanej na odcinku drogi publicznej w Moszczenicy. Odcinek będzie przejeżdżany przez załogi trzykrotnie z pomiarem czasu, wliczonym do końcowej klasyfikacji.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zawodach!!!.

  LISTA ZGŁOSZEŃ

  Regulamin Ramowy Mistrzostw Galicji 2018

  Regulamin Uzupełniający “Wiosenny Super OeS”

  Zgłoszenie

  Karta BK

  Zgoda właściciela pojazdu


 • 66 załóg w Memoriale

  W pierwszy weekend po Świętach Wielkanocnych w dniach 6-8 kwietnia 2018 roku zostanie rozegrany w Wieliczce PLATINUM 2. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza,

  Na w/w rajd wpłynęło łącznie 66 zgłoszeń, z czego 34 do PLATINUM 2. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, zaś 24 do MOTUL 1. rundy Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a do tego jeszcze dodatkowo  8 załóg, które trasę 1. rundy HRSMP przejadą bez pomiaru czasu.

  Automobilklub Biecki będą reprezentować dwie załogi;

  z numerem 63 Zbigniew Kotarba z pilotem Ernestem Kornobisem

  oraz z numerem 56 Mariusz Polak z pilotem Kazimierz Gargasem.

  Naszym załogom życzymy udanego startu.

  Lista zgłoszeń

  Lista zgłoszeń – HRSMP


 • Gminny Turniej BRD 2018

  Dnia 24 marca 2018 roku

  odbył się XII Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Automobilklub Biecki

  we współpracy z Gminą Biecz, Komisariatem Policji w Bieczu i Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieczu.

  Gospodarzem Turnieju był Zespół Szkolno Przedszkolny w Libuszy.

   

  W Turnieju, który odbył się jak zwykle na hali sportowej w Libuszy, wzięło udział trzy czteroosobowe drużyny w kategorii szkoły podstawowe z SP nr 1 w Bieczu, SP z Racławic i ZSP z Libuszy. Natomiast w kategorii gimnazjum wystartowało dwie trzyosobowe drużyny – SP nr 1 w Bieczu i ZSP z Libuszy.

  Pierwszą konkurencją Turnieju było udzielenie odpowiedzi na testy z Brd, które przygotowali i przeprowadzili komendant Komisariatu Policji w Bieczu podinspektor P. Marcin Stępień, aspirant P. Krzysztof Gurgul i młodszy aspirant P. Marcin Kulewicz. Do testów zawodników rozsadzali sędziowie zawodów, natomiast kolejność startu drużyn poszczególnych szkół na rowerowym torze sprawnościowym, który był kolejną konkurencją, była losowana. Sędzią głównym Turnieju i sprawnościowego toru rowerowego był kol. Jan Grygowicz, który przygotował go we współpracy z nauczycielem ZSP w Libuszy P. Łukaszem Stelmachem.

  Równolegle zawodnicy uczestniczyli w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przygotowane i przeprowadzone zostało przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu – druhów P. Annę Huk, Dariusza Huka, Karola Brudnika, Marcina Wójcikiewcza i Bartłomieja Zielińskiego.

  W przeprowadzeniu Turnieju pomagali kol. Piotr Ryndak oraz Andrzej Mrozek, a utrwaliła jego przebieg na fotografiach Anna Mrozek.

  Celem wzmocnienia sił nadwątlonych trudnymi konkurencjami uczniowie zostali poczęstowani słodkościami i napojami. Piekarnia „Kasia” z Biecza w tym roku zafundowała wszystkim muffinki. W gościnnej Libuszy ufundowano również słodki poczęstunek dla opiekunów grup.

  Po podsumowaniu wyników odbyło się rozdanie pucharów i medali, dyplomów i nagród.

  Zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została drużyna ZSP w Libuszy w składzie Anna Przybyłowicz, Martyna Juruś, Dawid Maciejowski i Marcin Kapanowski. Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Racławicach – Gabriela Bajorek, Oliwia Olbrych, Szymon Ryndak i Sebastian Kucharski, a trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu –Anna Ryba, Natalia Huk, Bartosz Ryba i Patryk Huk.

  Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została po raz drugi uczennica Anna Przybyłowicz, która zdobyła + 5 punktów, a testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań rozwiązała bezbłędnie. Drugie miejsce zajął Dawid Maciejowski (+7 punktów), a trzecie miejsce zdobył Marcin Kapanowski (+9 punktów). Wszyscy są uczniami ZSP w Libuszy.

  Zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum została w tym roku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu – Damian Ryczek, Mikołaj Setlak i Kacper Lenard, a drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy – Faustyna Tylawska, Szymon Pisula i Tomasz Tatara.

  Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum został Kacper Lenard uzyskując +6 punktów, drugie miejsce zajął Mikołaj Setlak zdobywając +9 punktów. Trzecie miejsce zdobyła Faustyna Tylawska uzyskując tyle samo punktów co Tomasz tatara, który zajął czwarte miejsce.

  Oboje uzyskali tę samą liczbę punktów +10, jednak zgodnie z regulaminem: „W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej drużynowej i indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za: 1. odpowiedzi na pytania z testu wiedzy, 2. odpowiedzi na pytania z testu – skrzyżowania, 3. jazdę sprawnościową po torze przeszkód. I Faustyna, i Tomasz uzyskali trzecie miejsce w teście wiedzy z przepisów. Natomiast Faustyna zdobyła trzecie miejsce w teście skrzyżowań, a Tomek miejsce czwarte, co zadecydowało o kolejności na podium.

  W klasyfikacji indywidualnej uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej otrzymali puchary i medale, natomiast dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy Turnieju. Wręczali je Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz, dyrektor ZSP w Libuszy P. Aleksander Kalisz,  koordynator ds. sportu Gminy Biecz P. Jan Grygowicz, policjanci z Komendy Policji w Bieczu oraz druhowie z OSP w Bieczu.

  Wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe, a współorganizatorom za pomoc w organizacji imprezy.  Dziękujemy również za udział wszystkim zawodnikom, a opiekunom za przygotowanie uczniów do Turnieju. Życzymy powodzenia na Powiatowym Turnieju BRD. I zapraszamy na kolejny Gminny Turniej BRD w roku 2019.


 • Mistrzostwa GALICJI 2018

  Automobilklub Biecki wspólnie z:

  Automobilklubem Stomil Dębica, Automobilklubem Małopolski

  oraz Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego w Jaśle w roku 2018 organizuje Mistrzostwa Galicji w Super OeS-ie.

  Powyższe Mistrzostwa składać się będą z siedmiu rund.

  Kalendarz Mistrzostw Galicji:

   

  Data Nazwa imprezy Organizator MISTRZOSTWA GALICJI
  15.04 Wiosenny Super OeS Automobilklub  Biecki I Runda
  20.05 Super OeS Pilzno Automobilklub “Stomil” w Dębicy II Runda
  01.07 Super OeS Jasło JKMiRD w Jaśle III Runda
  15.07 Super OeS Krosno Automobilklub Małopolski Krosno IV Runda
  19.08 Super OeS Krosno Automobilklub Małopolski Krosno V Runda
  14.10 Super OeS Brzostek Automobilklub “Stomil” w Dębicy VI Runda
  09.12 Super OeS Barbórka Automobilklub Biecki VII Runda

  Kalendarz Pucharu Automobilklubu Stomil Dębica

  Data Nazwa imprezy Organizator PUCHAR Automobilklubu

  “STOMIL” DĘBICA

  15.04 Wiosenny Super OeS Automobilklub  Biecki I Runda
  20.05 Super OeS Pilzno Automobilklub “Stomil” w Dębicy II Runda
  01.07 Super OeS Jasło JKMiRD w Jaśle III Runda
  15.07 Super OeS Krosno Automobilklub Małopolski Krosno IV Runda
  09.09 Super OeS Dębica Automobilklub “Stomil” w Dębicy V Runda
  14.10 Super OeS Brzostek Automobilklub “Stomil” w Dębicy VI Runda